Hỗ trợ trực tuyến

Qui định đào tạo CLC


QUI ĐỊNH
V/v XỬ LÝ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo chất lượng cao – Lớp chất lượng cao
1. Tổ chức đào tạo
    Chương trình đào tạo(CTĐT) chất lượng cao(CLC) của 1 chuyên ngành là chương trình được đảm bảo các điều kiện giảng dạy – học tập nâng cao so với CTĐT bình thường, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.  
    Chương trình đào tạo chất lượng cao tổ chức các lớp học phần dành riêng cho sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình. Các lớp học phần này tổ chức cho các môn cơ sở ngành và chuyên ngành của ngành đào tạo CLC – sau đây gọi là lớp CLC. 
    Lớp CLC có qui mô không quá 40 sinh viên, được tăng cường các điều kiện trang thiết bị phục vụ giảng dạy – học tập của giảng viên và sinh viên.
    Giảng viên phụ trách các lớp CLC phải có trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên– được phân công giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo của GV.      

2. Đăng ký môn học
    Sinh viên tham gia chương trình CLC được ưu tiên đăng ký tự động và bắt buộc vào các lớp học phần CLC được mở theo lộ trình phân bổ chuẩn của CTĐT.
    Mỗi học kỳ, sau khi Phòng đào tạo(PĐT) đăng ký mặc định cho sinh viên vào các lớp CLC, sinh viên chương trình CLC sẽ được đăng ký vào các lớp học phần khác theo lựa chọn của cá nhân.
    Sinh viên không tham gia chương trình CLC được phép đăng ký vào học các lớp CLC  nếu sĩ số lớp còn trong phạm vi cho phép.

3. Học phí lớp CLC
    Học phí chương trình đào tạo CLC được tính tăng hệ số 1.3 đối với các lớp học phần CLC mà sinh viên đăng ký học. Hệ số tăng sẽ được điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế của việc tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
    Các lớp học phần giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc do giảng viên nước ngoài đảm trách sẽ có hệ số tăng theo thỏa thuận với tập thể lớp- với sự đồng thuận của 80% sinh viên.
    Học phí học lại và các qui định học phí khác áp dụng theo qui định chung của nhà trường. 

4. Bằng cấp và Bảng điểm kết quả học tập
    Qui trình xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp của chương trình CLC tuân thủ các qui định và qui chế đã ban hành.
    Bảng điểm kết quả học tập của sinh viên tham gia chương trình CLC sẽ ghi rõ Chương trình đào tạo chất lượng cao - nếu có tối thiểu 60% các tín chỉ được tích lũy từ các lớp học phần CLC. 
    Tên lớp học phần CLC sẽ có ký hiệu © để phân biệt trên bảng điểm kết quả học tập của sinh viên.

5. Các qui định khác
    Sinh viên đăng ký tham dự chương trình đào tạo CLC phải cam kết tham dự khóa học cho đến khi hoàn thành, không được tự ý rút lui.
     Sinh viên bị điểm F - chưa tích lũy học phần ở lớp CLC có thể đăng ký học lại các lớp học phần bình thường.
    Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí không được miễn hệ số học phí tăng – phải nộp phần học phí chênh lệch tăng và các qui định học phí khác. 
    Các lớp học phần CLC được mở cho các chương trình đào tạo bình thường– theo đề xuất của Bộ môn và Khoa  tuân theo các điều khoản đã nêu ở bản Qui định này